LinkedIn  Facebook 

Beroepsregistraties

Lichaamsgerichte therapie
 

Vignet LVNT VNT

  • Ik ben lid van de beroepsvereniging LVNT. Therapiesessies worden daarom mogelijk (deels) vergoed via een aanvullende zorgverzekering.
  • Aangesloten bij SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) en koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg).
  • Mijn praktijk voldoet aan de PLATO-eisen.
  • AGB praktijkcode 90066925
  • BTW-id NL001586340B055
  • Kamer van Koophandel 52807711
    Logo harte LUCKS met LVNT en RBCZ


In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de LVNT en RBCZ.

 

Privacy Statement

In het privacybeleid van mijn praktijk volg ik de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Europese privacywet van 25 mei 2018.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• De kosten van het consult